Synchronizacja procesów produkcyjnych i możliwości szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania produkcyjne, umożliwia oferowanie klientom tego, czego potrzebują, wtedy gdy tego chcą

Microsoft Dynamics NAV, jako zaawansowany system ERP, pozwala zwiększyć wydajność operacji i skuteczne zarządzanie produkcją dzięki łatwemu dostępowi do zleceń produkcyjnych, zestawień materiałowych (BOM) oraz planów dostaw i wielkości produkcji. Oferuje duże korzyści dzięki uproszczonym funkcjom zarządzania produkcją, które obejmują możliwości natychmiastowego wglądu w informacje dotyczące pracy w toku (WIP) i obsługę przepływów zadań uszeregowanych zgodnie z kolejnością zleceń.

Potężne funkcje analizy biznesowej obejmujące szeroki wachlarz narzędzi analitycznych i sprawozdawczych, pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Możliwe jest przeglądanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), dzięki porównaniu przewidywanego popytu z wynikami sprzedaży. Dostępne są także sprawozdania doraźne, które pozwalają poznać aktualny poziom produkcji, a następnie udostępniać te dane innym pracownikom za pomocą programu Microsoft Office Excel. Dzięki projektantowi raportów (Report Designer) w programie Microsoft Visual Studio możesz tworzyć intuicyjne sprawozdania i udostępniać je zespołom badawczym,

Korzyści z zarządzania produkcją w Microsoft Dynamics NAV

Poprawa wyników przedsiębiorstwa – od rezultatów produkcji po wynik finansowy

Automatyzacja procesów produkcyjnych i wgląd we wszystkie aspekty działalności firmy, od wprowadzenia zamówień przez produkcję i zarządzanie magazynami po dostawę.

Udostępnianie klientom niezawodnych informacji

Precyzyjniejsza realizacja obiecanych zamówień i szybkie reagowanie na zapytania klientów o stan realizacji i dostaw zamówień.

Szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów elastycznym podejściem do produkcji

Możliwość planowania pilnych zleceń, obsługa wyjątków i zmian wprowadzanych w ostatniej chwili do technologii produkcji, z możliwością utrzymania wielu planów opcjonalnych i śledzenia zdarzeń.

Otwarcie firmy dla partnerów

Dostawcy korzystając z przeglądarki internetowej mogą zarządzać katalogi, wprowadzać zlecenia dostaw bezpośrednio do klientów i aktualizować daty dostaw.

Funkcjonalność zarządzania produkcją w Microsoft Dynamics NAV

widoki główne

Widoki główne użytkownika

 • Osoba planująca produkcję, kierownik, operator maszyn, nadzorowanie produkcji
analiza biznesowa

Analiza biznesowa

 • Podejmuj przemyślane decyzje dzięki graficznej prezentacji danych, modułowi przetwarzania analiztycznego online (OLAP) oraz opcjom dostawy tworzonym na podstawie informacji z sieci Web.
 • Przeprowadzaj doraźne analizy i eksportuj ich wyniki do powszechnie znanych narzędzi, np. Excel.
 • Korzystaj z projektanta raportów w module Visual Studio i za jego pomocą twórz intuicyjne sprawozdania, które można łatwo udostępniać na różnych witrynach.
zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją

 • Usprawnij produkcję na zlecenie i uprość procesy decyzyjne dotyczące produkcji lub kupna komponentów.
 • Modyfikuj elementy i operacje w zależności od potrzeb, nawet w już wydanych zleceniach produkcyjnych.
 • Planuj zlecenia związane z rodzinami produktów oparte na jednym routingu, który umożliwia tworzenie wydajnych harmonogramów pracy.
harmonogramy graficzne

Harmonogramy graficzne

 • Przeglądaj harmonogramy produkcji ujęte w wykresach Gantta i korzystaj z opcji “przeciągnij i upuść”, aby je modyfikować- zmiany zostaną naniesione na odpowiednie zlecenia produkcyjne.
Obietnice zamówień

Obietnice zamówień

 • Potwierdzaj realizację zamówień na podstawie towarów dostępnych (ATP) i możliwych do wyprodukowania (CTP).

Planowanie ręczne

 • Upraszczaj proces planowania dostaw i podejmuj decyzje dotyczące indywidualnych zamówień za pomocą stworzonej specjalnie dla niewielkich przedsiębiorstw alternatywy dla drukowanych harmonogramów produkcji.
planowanie produkcji

Planowanie wielkości produkcji

 • Twórz realistyczne plany w zależności od pojawiających się wymagań dotyczących poziomu zasobów ustalaj na nowo czynniki związane z zarządzaniem zamówieniami i zmieniaj strategie działania, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Ustalaj zmienny nakład pracy i upraszczaj proces planowania za pomocą kalendarzy.
Koszty

Różnorodne koszty

 • Zarządzaj alternatywnymi kosztami zasobów i grup produktów – stałymi, opartymi na dodatkowym oprocentowaniu lub wynikającymi z opłat stałych – z możliwością zdefiniowania różnych rodzajów prac.
zestawienia materiałowe BOM

Zestawienia materiałowe (BOM)

 • Integruj rożne typy zestawień materiałowych i zindywidualizowanych definicji z procesami produkcji, aby poprawić wyniki i osiągnąć cele związane z punktualnym wprowadzeniem towaru na rynek i odpowiednim poziomem produkcji.
 • Twórz, śledź i przetwarzaj różne wersje zestawień materiałowych i marszrut.
budżetowanie kosztów

Budżetowanie kosztów

 • Miej pełen wgląd w koszty towarów w całym procesie produkcji – w tym w koszty zapasów, produkcji w toku i sprzedanych towarów (COGS).
 • Zwiększ kontrolę nad procesami zamykającymi, przyspiesz wycenę zadań wsadowych i usprawnij ujednolicanie danych z księga główną.
Obsługa wyjątków

Obsługa wyjątków

 • Wprowadzaj wyjątki i doraźne zmiany ukierunkowane na spełnienie potrzeb klienta za pomocq opcji obsługi komunikatów akcji, śledzenia i planowania wielokrotnego.
planowanie dostaw

Planowanie dostaw

 • Sporządzaj plany dostaw na podstawie zleceń sprzedaży i produkcji lub zgłoszonego zapotrzebowania na zakup albo korzystaj z tradycyjnych harmonogramów produkcji (MPS) i planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP).
 • Upraszczaj przepływ materiałowy w łańcuchu dostawców dzięki opcji planowania dostaw do różnych lokalizacji.
 • Jednocześnie aktualizuj i zmieniaj dane dotyczące materiałów kosztów i operacji.
prognoza popytu

Prognoza popytu

 • Analizuj wzorce sprzedaży z rożnych perspektyw.
 • Porównuj prognozowany popyt z rzeczywistym poziomem sprzedaży, konsoliduj plany popytu i udostępniaj je partnerom handlowym w celu usprawnienia procesu wspólnego planowania.
przydział stanowisk

Przydział stanowisk roboczych

 • Przydzielaj stanowiska robocze zgodnie z zapotrzebowaniem na moc produkcyjną, usprawniając w ten sposób proces planowania.
 • W przypadku ograniczonych zasobów zastosuj obliczanie ograniczonego obciążenia, aby zoptymalizować nakład pracy na danym stanowisku roboczym i zwiększyć precyzję planowania.
zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynami i zapasami

 • Zintegruj funkcje zarządzania produkcją i magazynami celu zoptymalizowania układu magazynu, wykorzystania powierzchni i utrzymania stałej aktualizacji informacji dotyczących zapasów.
pobieranie danych

System automatycznego pobierania danych

 • Pobieraj i wykorzystuj precyzyjne dane dotyczące zapasów w czasie rzeczywistym oraz zwiększaj przejrzystość informacji wykorzystywanych w przedsiębiorstwie w celu podniesienia wydajnoci magazynów.