Zastosowanie Microsoft Dynamics NAV do optymalizacji zarządzania finansowego

Microsoft Dynamics NAV oferuje zintegrowane funkcje wspierające rozwiązania związane z różnymi potrzebami firmy, takimi jak:

Microsoft Dynamics NAV łączy liczne funkcje pozwalające użytkownikom przechwytywać, organizować i wykorzystywać ważne informacje biznesowe oraz dzielić się nimi z różnymi działami firmy i jej głównymi partnerami. Nasze w pełni zintegrowane rozwiązanie biznesowe łatwo można dostosować do potrzeb użytkownika. Jest również proste w użyciu i dostosowania. Przedsiębiorstwa rozrastające się lub rozszerzające swoją działalność na inne dziedziny mogą z łatwością uzupełniać swoje narzędzie Microsoft Dynamics NAV o nowe funkcje.

System ERP – Microsoft Dynamics NAV, może zostać zintegrowany z szeregiem innych rozwiązań firmy Microsoft. Dzięki temu pomaga personelowi pracować w sposób bardziej wydajny i opłacalny, a także ułatwia łączenie ludzi, procesów i informacji w ramach firmy oraz zapewnienie pracownikom pełniejszego dostępu do danych, na podstawie których mogą podejmować przemyślane decyzje.

Zarządzanie finansami

Microsoft Dynamics NAV to kompletne rozwiązanie do obsługi księgi głównej oferujące podstawowe funkcje niezbędne do założenia spółki i księgowania danych, takie jak plan kont, arkusze finansowe, obsługa podatku VAT i dzienniki. System ułatwia wykonywanie różnych zadań związanych z zarządzaniem finansami i oferuje między innymi:

 • możliwość definiowania kont w strukturze planu kont — dla każdego definiowanego konta można otworzyć okno saldo/budżet z kwotami rzeczywistymi i budżetowymi w odniesieniu do pojedynczych kont lub całego planu
 • widok stale aktualizowanych sald i obrotów
 • możliwość sprawdzania przed zaksięgowaniem dziennika, jaki wpływ na konta będą miały jego zapisy — w łatwy sposób można śledzić zaksięgowane zapisy i stornować operacje błędnie zaksięgowane
 • opcję wprowadzania kwot do arkuszy finansowych w dowolnej walucie
 • funkcję definiowania roku finansowego z dowolną datą rozpoczęcia i dzielenia go na okresy księgowe
 • możliwość tworzenia budżetów w odniesieniu do dowolnie zdefiniowanych okresów, na przykład dni, tygodni, miesięcy, kwartałów, lat i dowolnych okresów księgowych
 • opcję sporządzania budżetów w odniesieniu do oddziałów, projektów lub jednostek biznesowych.

Do definiowania żądanego poziomu kontroli służą reguły biznesowe. Można na przykład określić warunki płatności oraz rabaty dla poszczególnych nabywców i dostawców. Co więcej, system obsługuje pełen zakres wymagań prawnych i umożliwia transakcje w wielu walutach (także w euro), co jest nieodzowne w handlu zagranicznym. Pozwala także prowadzić działalność i składać raporty do urzędów w wybranej walucie.

Pracownicy firmy mogą z łatwością dostosować aplikację do swoich potrzeb, zmieniając wygląd formularzy oraz dodając kolejne pola, tabele czy menu. Możliwe jest także zautomatyzowanie wielu procesów i procedur finansowych zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa.

Centrum Użytkownika (Role Centers)

Są to specjalne widoki i okienka, które każdy użytkownik może samodzielnie konfigurować zgodnie z rolą (stanowiskiem, zakresem obowiązków), którą pełni w firmie. Ułatwiają one korzystanie z systemu i skracają czas potrzebny na znalezienie w nim najważniejszych informacji np. dokumentów, raportów, analiz, komunikatów lub nawet poczty Outlook czy stron internetowych. Obsługa wszystkich tych opcji jest możliwa przy pomocy kilku kliknięć.. Rewolucyjny graficzny interfejs użytkownika oparty o role (Role Centers) powstał głównie z myślą o zwiększeniu produktywności pracowników w firmie, a co za tym idzie w celu zwiększenia korzyści z inwestycji z Microsoft Dynamics NAV. Standardowo do dyspozycji jest 21 wstępnie przygotowanych widoków dla użytkowników. Prosta obsługa i łatwa modyfikacja pozwala dopasować Microsoft Dynamics NAV do wymagań każdego pracownika. Oto przykłady:

zarządzanie finansami - Dyrektor

Prezes

zarządzanie finansami - Dyrektor Finansowy

Dyrektor Finansowy

zarządzanie finansami - Dyrektor Produkcji

Dyrektor Produkcji

Microsoft Dynamics NAV oferuje szeroki zakres innych funkcji związanych z zarządzaniem finansami:

 • Pola FlowField — zapewniają użytkownikom dopływ najświeższych danych finansowych. System na bieżąco aktualizuje i przelicza zawartość pól FlowField online. Aby sprawdzić, które zapisy zostały uwzględnione podczas obliczania wybranej kwoty, można przechodzić z pól FlowField do pól podrzędnych.
 • Przyciski Lookup — ułatwiają uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do informacji znajdujących się w tabeli, na przykład z linii dziennika. W tym celu wystarczy raz wprowadzić poprawne informacje, a będzie można z nich korzystać wielokrotnie. Dzięki wyeliminowaniu konieczności ponownego wprowadzania informacji czas wpisywania nowych danych zostaje znacznie skrócony.
 • Prognozowanie przepływów pieniężnych – krytycznym zagadnieniem dla każdego przedsiębiorstwa jest utrzymanie bieżącej płynności finansowej. Menedżerowie, aby prawidłowo sterować przepływami środków pieniężnych, potrzebują bieżącej informacji na temat ich stanu bieżącego, planowanych wpływów i wypływów. Niestety szybki dostęp do tych informacji nie zawsze jest łatwy i wynika z wielu czynników. Microsoft Dynamics NAV dostarcza narzędzia, które ułatwiają to zadanie.
 • Zarządzanie gotówką — zarządzanie rachunkami bankowymi umożliwia tworzenie dowolnej ich liczby z możliwością modyfikowania i usuwania rachunków, realizowania przelewów oraz tworzenia kart bankowych dla klientów i dostawców. Cały proces obsługi rachunków został zautomatyzowany i jest pod stałą kontrolą, a rachunki mogą być generowane w kilku walutach.
 • Rachunek kosztów – dzięki rozwiniętej funkcjonalności finansowej w Microsoft Dynamics NAV możesz również poszerzyć swoje możliwości analizowania kosztów przedsiębiorstwa. Możesz teraz kontrolować budżetowane lub aktualne koszty operacyjne, koszty wydziałowe, koszty produkcyjne oraz koszty projektów. Wszystko po to, żeby móc lepiej analizować zyskowność Twojego przedsiębiorstwa.
 • Śledzenie — po przeprowadzeniu transakcji w systemie pozostają pełne dane, dzięki którym można śledzić nawet najbardziej złożone transakcje biznesowe. Wszystkie zmiany danych głównych wprowadzane bezpośrednio przez użytkownika są zapisywane w dzienniku stanowiącym listę wszystkich modyfikacji dowolnego pola tabeli oraz nazw użytkowników, którzy je wprowadzili.
 • Zabezpieczenia i reguły biznesowe — za pomocą zabezpieczeń na poziomie rejestru funkcja określa, którzy pracownicy mają dostęp do konkretnych informacji i z których widoków głównych można dotrzeć do tych danych. Na przykład sprzedawca może przeglądać wartości sprzedaży tylko w swoim regionie, a kierownicy mogą mieć dostęp do kwot budżetów wyłącznie w ramach swoich działów.
 • Księgowanie międzyfirmowe — jest to tworzenie transakcji międzyfirmowych pomiędzy dwiema jednostkami należącymi do grupy kontrolowanej przez jeden podmiot prawny. Wszystkie transakcje międzyfirmowe dokumentuje się w odpowiednim raporcie, który ułatwia procesy uzgadniania i śledzenia danych.
 • Należności i zobowiązania — moduł pozwala definiować elastyczne warunki płatności, okresy rabatowe oraz różne metody płatności. Można też korzystać z innych funkcji, takich jak definiowanie elastycznych zasad rozliczania płatności i warunków naliczania odsetek. Użytkownik może ponadto stornować transakcje nieprawidłowo zaksięgowane w arkuszach, w tym powiązane zapisy ksiąg, pozycje VAT i kwoty rachunku bankowego.
 • VAT, podatek od sprzedaży i inne podatki od użytkowania — funkcja stosuje grupy księgowania w celu automatycznego obliczania kwot VAT, podatku od sprzedaży czy innych podatków od używania dla klientów i dostawców. Użytkownik może określić, czy ceny jednostkowe w wierszach sprzedaży i zakupu zawierają podatek VAT. Funkcja sprawdza też, czy numery rejestracyjne VAT odpowiadają standardowemu numerowi danego kraju i czy nie zostały nieprawidłowo skopiowane do bazy w odniesieniu do innego klienta lub dostawcy.
 • Środki trwałe — definiuje informacje dla pojedynczych środków trwałych i ich grup. Możliwe jest tworzenie dowolnej liczby ksiąg amortyzacji dla każdego środka trwałego oraz określanie warunków naliczania amortyzacji. Użytkownik może wybrać spośród trzech standardowych metod amortyzacji: liniowej, degresywnej i przyspieszonej. Dostępne są także ustawienia danych dotyczących konserwacji środków trwałych oraz rejestr wykonanych czynności.

Ulepszenia w zakresie zarządzania finansami

Niektóre optymalizacje związane z zarządzaniem finansami wymieniono poniżej.

 • Zaliczki — ta nowa funkcja umożliwia użytkownikom tworzenie faktur zaliczkowych na podstawie odsetek, kwot lub zamówienia sprzedaży. System śledzi stworzone faktury zaliczkowe, dopóty zamówienie nie zostanie w pełni zafakturowane, co pomaga wyeliminować błędy, które mogą powstać podczas ręcznej obsługi zaliczek.
 • Optymalizacja arkusza kont — nowa funkcja „procent sumy” ułatwia przypisywanie odsetka przychodów grupom produktowym i zawiera bardziej zaawansowane opcje pozwalające użytkownikowi wybrać, które informacje chce wyświetlać w wierszach lub kolumnach (np. jedynie kwoty debetu; liczby tylko wtedy, gdy saldo jest ujemne itp.). Nowe cechy ułatwiają również tworzenie rachunków przepływów pieniężnych i sprawozdań statutowych, które wymagają specjalnego formatowania.
 • Wycena zapasów — ulepszenia w tym zakresie obejmują wprowadzenie aktualizacji kosztów w czasie rzeczywistym w odniesieniu do sprzedaży i statystyk klienckich, dodanie funkcji zamknięcia magazynu oraz wdrożenie nowego narzędzia sprawozdawczego związanego z wykazem księgi głównej i dynamiką wartości artykułów, które pomaga zwiększyć rzetelność danych uzyskanych w procesie wyceny i uzyskać nad nimi lepszą kontrolę. Zoptymalizowany proces stornowania kosztów (zwroty), możliwość anulowania rozliczenia zapisu artykułu, bardziej odporne na błędy przetwarzanie seryjne zadań związanych z wyceną zapasów oraz łatwiejsza konfiguracja wyceny na karcie artykułu sprawiają, że system erp pomaga usprawniać procesy finansowe i poprawiać komfort pracy użytkowników.
 • Dystrybucja międzyfirmowych faktur zakupu — funkcja księgowania międzyfirmowego ułatwia dystrybucję kosztów faktur zakupu do spółek partnerskich, aby zredukować ilość danych wprowadzanych do systemu ręcznie w odniesieniu do wszystkich spółek i transakcji, a tym samym zminimalizować ryzyko powstania błędów.
 • Zatwierdzenie dokumentów sprzedaży i zakupu — ta nowa funkcja umożliwia zatwierdzanie dokumentacji sprzedaży i zakupu, w tym:
 • zatwierdzanie i odrzucanie dokumentów oraz zostawianie komentarzy,
 • przenoszenie prawa do zatwierdzenia dokumentów na inną osobę,
 • powiadamianie osób odpowiedzialnych za zatwierdzanie dokumentów pocztą SMTP oraz powiadomienia o zaległych zatwierdzeniach,
 • umieszczanie łącz do dokumentów źródłowych związanych z kupnem i sprzedażą w programie Windows SharePoint Services.

Współpraca podmiotów gospodarczych

Funkcja księgowości międzyfirmowej w Microsoft Dynamics NAV powstała z myślą o firmach kontrolujących więcej niż jeden podmiot gospodarczy, które skonfigurowały w Microsoft Dynamics NAV kilka spółek, aby oddzielnie sterować księgowością każdej z nich. Może to dotyczyć wielu przedsiębiorstw, szczególnie tych, które działają na rynkach międzynarodowych lub w regionach cechujących się wielością kultur biznesowych i uwarunkowań prawnych.

Firma składająca się z kilku spółek może nie dysponować odpowiednią liczbą zespołów ds. księgowości i administracji. Funkcja księgowania międzyfirmowego pomaga uprościć i usprawnić procesy biznesowe i transakcje odbywające się pomiędzy jednostkami. Moduł ten rozszerzono o ważną, nową funkcjonalność — możliwość obsługi ustalonych dystrybucji faktur zakupu. Brak księgowości międzyfirmowej oznaczałby konieczność ponownego ręcznego wprowadzania wszystkich danych dla każdej spółki i transakcji, co nie tylko obniżyłoby wydajność, lecz także sprzyjałoby powstawaniu błędów.

Wdrożenie w firmach wielooddziałowych i międzynarodowych

Microsoft Dynamics NAV oferuje wsparcie w zakresie wdrożenia oprogramowania w centrali firmy i jej filiach, oddziałach, placówkach franczyzowych czy sieciach współpracujących. Firma matka oraz jej podmioty zależne mogą potrzebować odmiennych rozwiązań, ponieważ mają inne potrzeby biznesowe. Ponieważ stanowią jednak części jednej organizacji, muszą funkcjonować w kompatybilny sposób. Dzięki elastyczności oprogramowania Microsoft Dynamics NAV jednostki zależne i inne jednostki lokalne wdrażające nasze rozwiązanie mogą sprostać wymogom miejscowego rynku, a także przeprowadzić płynną integrację z systemami stosowanymi w firmie matce.

Inicjatywy w zakresie przestrzegania regulacji

Regulacje takie jak ustawa Sarbanesa-Oxleya są istotne dla poprawy jakości zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Choć amerykańska ustawa jest jedną z najbardziej znanych regulacji tego typu, oprócz niej na świecie istnieje ogromna liczba podobnych inicjatyw. Na przykład porozumienie Basel II ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitału w dużych bankach państw grupy G-10, a w roku 2005 grupa MSFF wprowadziła standardy GAAP dla 7000 spółek z Unii Europejskiej, których akcje sprzedawane są na rynkach regulowanych przez UE. Microsoft Dynamics NAV odznacza się elastycznością, która pomaga firmom przestrzegać regulacji finansowych. Nasze rozwiązanie to idealny wybór dla przedsiębiorstw międzynarodowych, które muszą wykazać zgodność z różnymi wymaganiami uzależnionymi od miejsca prowadzenia działalności.

Ustawa Sarbanesa-Oxleya

Ustawa Sarbanesa-Oxleya (jej oficjalna nazwa to Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act) została przyjęta przez Kongres Stanów Zjednoczonych w celu odbudowania zaufania inwestorów do amerykańskich rynków finansowych, nadszarpniętego przez serię skandali finansowych, w które były zamieszane ogromne przedsiębiorstwa. Ustawa ma na celu wprowadzenie wyższych standardów w zakresie jakości i rzetelności danych, jak również określenie odpowiedzialności podmiotów sporządzających sprawozdania księgowe i finansowe.

Dla wielu firm konieczność przestrzegania postanowień tej ustawy i innych tego typu regulacji w zakresie księgowości i sprawozdawczości elektronicznej oznacza duże obciążenie infrastruktury technologicznej. Microsoft Dynamics NAV oferuje szeroką gamę funkcji, narzędzi i usług, które pomagają małym i średnim przedsiębiorstwom spełniać wymogi ustawy Sarbanesa-Oxleya.

Oto niektóre wymogi określone w tej ustawie:

 • autoryzacja i bezpieczeństwo — jedynie osoby, które są uprawnione do korzystania z systemu lub jego sekcji, powinny mieć dostęp do danych finansowych; przestrzeganie tego wymogu ma zapewnić ochronę przed bezprawnym dostępem do informacji lub oszustwem;
 • rzetelność — dane powinny pochodzić z wiarygodnego, zaufanego źródła; tylko określone osoby czy grupy mogą księgować lub modyfikować pewne informacje;
 • precyzja — system akceptuje jedynie dane wprowadzone w odpowiednim formacie. Ponadto można je wprowadzić tylko raz, a powtarzające się wpisy zostają wykryte i odrzucone. Wszystkie dane są tak aktualne, jak to tylko możliwe;
 • ochrona danych — należy wykonywać kopie zapasowe wszystkich transakcji, a także prowadzić rejestr użytkowników, ich sesji oraz transakcji; dzięki temu wykrycie niespójności danych w systemie staje się łatwe.

System Microsoft Dynamics NAV jest zintegrowany z systemem operacyjnym Windows Server, usługą katalogową Active Directory oraz innymi programami i technologiami firmy Microsoft, dzięki czemu stanowi narzędzie, które może pomóc przedsiębiorstwom spełnić wszystkie powyższe wymogi.

Przestrzeganie postanowień Basel II

Projekt porozumienia Basel II został stworzony przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, aby promować bezpieczeństwo systemów finansowych w państwach G-10 poprzez wprowadzenie zasad opartych na trzech filarach: minimalnych wymogach kapitałowych, procesie nadzoru i dyscyplinie rynkowej. Chociaż porozumienie dotyczy wyłącznie instytucji finansowych, może mieć wpływ również na małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ instytucje kredytowe będą żądać od nich większej ilości informacji finansowych. Firmy mogą korzystać z tych funkcji Microsoft Dynamics NAV — na przykład arkuszy kont, raportowania czy analizy biznesowej — które pozwolą im wygenerować szczegółowe dane wymagane przez banki w ramach przestrzegania postanowień porozumienia Basel II.

Zintegrowane raportowanie

Ponieważ Microsoft Dynamics NAV zapewnia ujednolicenie informacji, wszystkie raporty i analizy mogą powstawać na podstawie tych samych danych źródłowych oraz używać wspólnych definicji podmiotów finansowych. Ta cecha Microsoft Dynamics NAV, w połączeniu z funkcjami zintegrowanego raportowania i analizy, daje użytkownikom możliwość szybkiego odnajdywania interesujących ich szczegółów — w harmonogramach produkcji, poziomach zaopatrzenia, zamówieniach sprzedażowych czy kampaniach marketingowych — dzięki dostępowi do jednej, zabezpieczonej bazy danych. Informacje wprowadzone do bazy w określonym obszarze działalności są równocześnie udostępniane w pozostałych obszarach, dzięki czemu użytkownicy mogą optymalizować procesy biznesowe i wykorzystywać wiedzę firmową.

Microsoft Dynamics NAV to bogate w funkcje środowisko, które można rozwijać, dzięki czemu przyspiesza ono procesy decyzyjne, sprawiając jednocześnie, że użytkownicy sprawniej reagują na nowe wyzwania i efektywniej wykorzystują okazje rynkowe. System oferuje wbudowane funkcje raportowania i analizy, do których należą:

 • raporty standardowe — użytkownicy, którzy potrzebują wstępnie zdefiniowanych ogólnych raportów analitycznych dotyczących stanu firmy (podsumowanie zamówień, dostępność zapasów itp.), mogą skorzystać z ponad 300 raportów standardowych we wszystkich obszarach funkcjonalnych systemu Microsoft Dynamics NAV;
 • kreator raportów oraz narzędzia do ich tworzenia — jeśli żaden z ponad 300 dostępnych raportów nie spełni potrzeb firmy, można skorzystać z funkcji kreatora raportów umożliwiającej tworzenie raportów doraźnych, które spełnią najbardziej rygorystyczne wymagania, np. dotyczące raportów dla poszczególnych klientów. Jeśli firma chce stworzyć raport, który jest charakterystyczny wyłącznie dla jej branży i którego nie można odnaleźć w pakiecie standardowym, wówczas w celu uzyskania potrzebnego dokumentu można skorzystać z narzędzi do tworzenia raportów, które są również bardzo przydatne podczas przenoszenia raportów z dawniejszych systemów do nowego Microsoft Dynamics NAV;
 • arkusze kont i raporty analityczne — są to wbudowane narzędzia analityczne, które umożliwiają użytkownikom wyodrębnianie danych zarówno z księgi głównej, jak i z obsługiwanej przez Microsoft Dynamics NAV dokumentacji dotyczącej sprzedaży, zakupów i zapasów. Dane można porównywać z budżetami według czasu, działu, projektu, kampanii czy innych parametrów, a łatwy do zdefiniowania układ wierszy i kolumn pozwala przedstawiać wyniki analizy w formie szczegółowych tabel. Wyniki te można drukować, wyświetlać w oknie umożliwiającym dostęp do pierwotnych wpisów czy dokumentów bądź w arkuszu Excel, który można dalej przetwarzać;
 • nawigacja w dzienniku audytu — kluczem do przestrzegania postanowień ustawy Sarbanesa-Oxleya jest możliwość dotarcia do dokumentów źródłowych wykorzystywanych przez procesy księgowania i tworzenia sprawozdań finansowych. Microsoft Dynamics NAV daje możliwość przechodzenia do szczegółów i wyszukiwania informacji zarówno użytkownikom, jak i audytorom, co pozwala śledzić rozbudowane ścieżki audytu i jest pomocne, jeśli chodzi o spełnienie wymogów ustępu 404 ustawy.

Integracja z SQL Server

Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV można zintegrować z usługami Microsoft SQL Server Reporting Services, aby uzyskać środowisko raportowania o ogromnych możliwościach, które ułatwi zarządzanie finansami. Reporting Services to kompleksowe rozwiązanie oparte na serwerze, które umożliwia tworzenie i udostępnianie zarówno tradycyjnych raportów przeznaczonych do druku, jak i interaktywnych raportów umieszczanych w sieci Web. Usługi raportowania stanowią połączenie funkcji zarządzania danymi programu SQL Server i systemu operacyjnego Windows Server z przyjaznymi aplikacjami pakietu Microsoft Office, takimi jak Excel. Moduł ten w czasie rzeczywistym udostępnia informacje, które pomagają podejmować decyzje dotyczące codziennych działań.

Funkcje analizy biznesowej

Microsoft Dynamics NAV zawiera wbudowane funkcje analityczne, które pomagają szybko przetwarzać dane w informacje biznesowe. Rozwinięte i zaawansowane mechanizmy raportowania oraz analiz biznesowych (Business Intelligence) w Microsoft Dynamics NAV zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Nowe możliwości dodatkowo upraszczają dostosowanie systemu do specyficznych wymagań w zakresie raportowania i analiz informacji, co pozytywnie wpływa na szybkość i koszty wdrożenia. Integracja z Windows SharePoint pozwala na usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy, a to wpływa na produktywność pracowników. Wbudowane zaawansowane mechanizmy komunikacji z SQL Server Reporting i Analysis Services dają Klientom Microsoft Dynamics NAV znaczącą przewagę konkurencyjną, dzięki potężnej wydajności i potencjale, która rozpędzi Twój biznes.

Raporty

Raporty 2D

Raporty 3D

Integracja z dodatkowymi narzędziami do analizy biznesowej

Microsoft Dynamics NAV można zintegrować z innymi narzędziami analitycznymi, takimi jak:

 • JetReports w oparciu o Microsoft Excel – umożliwia wykorzystanie danych zawartych w Microsoft Dynamics NAV na poziomie żądanym przez różnego rodzaju firmy:

 • Jet Express – proste metody tworzenia raportów w MS Excel przez indywidualnych użytkowników;
 • Jet Essentials – zaawansowane raportowanie, także na potrzeby pracy grupowej;
 • Jet Enterprise – zaawansowane raportowanie i szybkie tworzenie wielowymiarowych analiz oraz rozbudowane możliwości wizualnej prezentacji.http://www.jetreports.com/pl

 • Zaawansowane analizy biznesowe Targit Business Intelligence – system do samodzielnego tworzenia analiz, kokpitów raportów i ostrzeżeń przez wszystkich pracownikówhttp://www.targit.com/en

Co daje klientom rozwiązanie Targit?

Bardziej trafne decyzje – dzięki zgromadzeniu kluczowych dla firmy informacji w hurtowni danych, tzw. „jednej wersji prawdy”, nowym możliwościom analitycznym i eliminacji zbędnych danych. Wspólny interfejs pozwala każdemu pracownikowi błyskawicznie dotrzeć do informacji, których w danym momencie potrzebuje.

Oszczędność czasu i kosztów – związanych z przygotowaniem raportów i analiz. Dzięki rozwiązaniu TARGIT tworzenie nowych analiz wymaga kilku kliknięć zamiast kilku godzin. Czas, zaoszczędzony na procesie raportowania, można przeznaczyć na efektywne działania i podejmowanie decyzji.

Łatwiejsza praca – dzięki bardzo przyjaznemu i intuicyjnemu interfejsowi. Nawet użytkownicy mniej biegli w obsłudze narzędzi IT mogą zagłębić się w skomplikowane analizy, śledzić trendy i przygotowywać wieloprzekrojowe raporty.

zarzadzanie-finansamiWięcej informacji na temat możliwości Microsoft Dynamics NAV skierowanych do przedsiębiorstw działających w branży finansowej, znajdziecie Państwo w przewodniku:Zarządzanie Finansami w Microsft Dynamics NAV