System ERP – Microsoft Dynamics NAV daje możliwość zarządzania każdym etapem realizacji zlecenia czy projektu – elastycznego planowania, budżetowania i rozliczania – pomaga w zapewnieniu dochodowości wszystkich działań firmy.

Dzięki Zleceniom w Microsoft Dynamics NAV poszczególne decyzje projektowe można podejmować w szerokim kontekście decydującym o sukcesie. Na jednym ekranie można zestawić zarówno projekty aktualnie realizowane, jak i planowane. Dzięki Zleceniom można ujrzeć rzeczywiste koszty związane z projektami i analizować szczegółowo ich dochodowość. Dane dostarczane przez Zlecenia pozwalają na wykrywanie tendencji rynkowych, podejmowanie się trafionych projektów i unikanie przyjmowania zleceń przekraczających moce przerobowe lub zwyczajnie nieopłacalnych.

Funkcja Opis
Elastyczna struktura budżetów Możliwość rozliczania działań w oparciu o nakłady lub ryczałtowo. Możliwość wprowadzania i aktualizowania oszacowań kosztów i przychodów dla poszczególnych zleceń. Można też ustalać wartość kontraktu niezależnie od wartości handlowej zlecenia.
Poszczególne czynności zlecenia można rozpisać na podobieństwo planu kont. Obowiązkowe pozycje zadań pomagają w dokładnym rejestrowaniu kosztów. Dodatkowe pozycje zadań umożliwiają wprowadzanie szczegółowych informacji o niezbędnych zasobach, materiałach i kosztach, wraz z planowanymi datami ich wykorzystania i zafakturowania.
Kwoty wynagrodzenia Możliwość określania wynagrodzenia ryczałtowego za określone fragmenty projektu i planowania kwot wynagrodzeń niezależnie od wartości handlowej wykonanych prac i ponoszonych nakładów.
Fakturowanie prac Możliwość wystawiania faktur na zaplanowanych uprzednio etapach realizacji zleceń i automatyczne prowadzanie do nich pozycji z ewidencji nakładów materiałowych i roboczych zapewniające lepszą kontrolę nad zawartością faktur. Możliwość wystawiania not uznaniowych i aktualizowania planowanych nakładów na poszczególne czynności.
Prace w toku i powstanie przychodu Wartość prac w toku można szacować według poniesionych nakładów, ryczałtowo lub jako projekty inwestycyjne.Do obliczania wartości prac w toku można wybrać jedną z pięciu metod: kosztową, według wartości sprzedaży, po kosztach faktycznie poniesionych, według procentowego stanu zaawansowania i według umów wykonanych.Możliwość dowolnie częstego przekalkulowywania wartości prac w toku i poniesionych kosztów lub uzyskanych przychodów przed księgowaniem.W ramach jednego zlecenia można stosować wiele kategorii księgowań, pozwalających na szczegółowe rozksięgowanie prac w toku, osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów w księdze głównej w rozbiciu na materiały, zasoby i koszty ogólne.Możliwość wykluczenia konkretnych zadań z obliczeń wartości prac w toku by nie powodowały ujemnej wartości całego zlecenia.
Kalkulacja cen zadań Możliwość określania indywidualnie dla zleceń cen pozycji, zasobów i kosztów ogólnych, w tym metodą „koszt plus”. Można też stosować standardowe metody naliczania kosztów konkretnym klientom.
Planowanie projektów wycenianych ryczałtowo Planowanie i fakturowanie projektów ryczałtowych według harmonogramów. Możliwość określanie specjalnych cen za pozycje i zasoby oraz kosztów ogólnych indywidualnie dla każdego zlecenia. Automatyczne sugerowanie wysokości nakładów w oparciu o różnicę między nakładami planowanymi a faktycznie poniesionymi.
Korekta wartości pozycji kosztowych Możliwość powiązania wykazu pozycji kosztowych dla danego zlecenia z wykazem ich cen pozwala na korekty kosztów zleceń.
Wielowalutowość Możliwość planowania i prowadzenia zleceń w różnych walutach z automatycznym przeliczaniem kursów i fakturowaniem w walucie lokalnej lub obcej.
Zintegrowane śledzenie materiałów Możliwość standardowego śledzenia materiałów mających numery serii lub indywidualne, niezależnie od tego czy zostały zakupione specjalnie pod dane zlecenie czy pobrane z zapasów ogólnych.
Rozliczanie czasu Rozliczanie nakładów czasowych można przyśpieszyć sugerując automatyczne wpisy oparte na planowanym zaangażowaniu zasobów.